Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnostiFACE 4 YOU s.r.o.

Článek 1 – Použití a závaznost

1.1 Objednávky kupujícího učiněné písemnou formou, tj. objednáním na webovýchstránkách prodávajícího, se stávají odesláním objednávky pro kupujícího závazné.Objednávka se stává závaznou pro prodávajícího, až okamžikem jejich písemnéhopotvrzení kupujícímu. Dodatečné změny objednávek musí být rovněž učiněnypísemně a písemně též potvrzeny druhou stranou.

1.2 Tyto obchodní podmínky platí pro veškeré obchodní vztahy vyplývajícíz objednávek přes webové stránky společnosti FACE 4 YOU s.r.o.Jejich platnost může být vyloučena popřípadě omezena, pouze pokud smluvnístrany mezi sebou uzavřou jinou obchodní smlouvu.

1.3 Nákupní podmínky kupujícího jsou pro prodávajícího závazné, pouze pokud jepísemně uzná.

Článek 2 – Dohoda o ceně plnění

2.1 Veškeré ceny se řídí aktuálním ceníkem výrobků a služeb prodávajícího.

2.2 Ceny platí při odběru zboží ze skladu prodávajícího.

2.3 Zboží je zasíláno kupujícímu „na dobírku“ s využitím služeb České pošty. Ceny zadobírku se řídí aktuálním ceníkem České pošty pro zasílání dobírek.Kupující si může s prodávajícím dohodnout jiný způsob dodání. Poplatky zadodání jdou vždy plně k tíži kupujícího.

Článek 3 – Objednávky a změny dodávek

3.1 Objednávky kupujícího musí obsahovat kontakt na kupujícího, požadované místododání, a pokud kupující požaduje jiný způsob dodání než „na dobírku“ s využitímslužeb české pošty, tak navrhovaný způsob dodání.3.2 Případné vrácení zboží je možné uskutečnit jen na základě předchozí dohodyobou stran.

Článek 4 – Dodací lhůty

4.1 Dodací lhůty jsou závazné pouze v případě, že byly prodávajícím písemně potvrzeny. Nároky z titulu opožděného dodání zboží jsou vyloučeny. Dílčí dodávkyjsou přípustné a každá taková dodávka bude fakturována zvlášť.

4.2 Pro případ nepředvídatelných, na prodávajícím nezávislých, událostí či okolností(přírodní katastrofy, stávky, nepokoje a jiné) může být prodloužena dohodnutádodací lhůta o dobu trvání těchto překážek.

Článek 5 – Balení a dodávky zboží

5.1 Pokud není jiné dohody, prodávající zvolí obvyklý způsob balení a odeslání zbožípodle vlastního uvážení. Zboží je dodáváno v pevných papírových kartonech či jebaleno jiným způsobem chránící zboží před jeho poškozením při dopravě. Zvláštnípožadavky na balení a obaly je možno zajistit dle přání zákazníka a na jehonáklady, o které bude navýšena cena dodávky.

5.2 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé při přepravě zboží ke kupujícímu(INCOTERMS 91).

5.2 Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu přebíraného plnění,zejména provést kontrolu případného poškození kartonu či přepravního balení.Kupující je povinen zkontrolovat zda odpovídá počet kusů zboží v poškozenémbalení.

5.3 Prodávající nepřebírá záruku za škody vzniklé přepravou zboží. Při vlastní dopravěkupujícího, nese za zboží odpovědnost kupující, nebo jím pověřená třetí osoba.K požadavku kupujícího je možno za úplatu zboží pojistit proti obvyklým škodámvzniklým při přepravě na místo odběru.

Článek 6 – Platební podmínky

6.1 Veškeré platby probíhají úhradou „dobírky“ při převzetí zboží nebo v hotovosti přiodběru u prodávajícího.6.2 Platby probíhají na základě řádně vystavené faktury či prodejky prodávajícím.

Článek 7 – Výhrada vlastnictví

7.1 Prodávající je vlastníkem zboží až do momentu jeho úplného zaplacení kupujícím.

Článek 8 – Reklamace a záruky

8.1 Vady zjevné při odběru je možno písemně reklamovat do 5 dnů ode dne převzetízboží. Záruka činí obecně 24měsíců ode dne odběru zboží ze skladuprodávajícího. Ze záruky jsou vyloučeny veškeré případy, kdy z povahy zbožívyplývá, že jde o spotřební materiál s nižší životností než 24měsíců, došlo-lik poškození nadměrným opotřebením nemajícím příčinu ve výrobku samotném čineodborným zacházením, manipulací, nedodržením provozních podmínek,neodbornou obsluhou, rovněž pak zásahem třetích osob, vlivem zásahu vyššímoci, použitím nevhodných provozních prostředků a nakládáním vybočujícímz rámce obvyklého použití, údržby či použití zboží.

8.2 Součástí předmětu plnění je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetněnávodů k použití a příslušných základních obalů.

Článek 9 – Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí dnem vydání až do jejich odvolání

9.2 Obchodní podmínky platí v případě, že v konkrétní jiné smlouvě nejsou dohodnuty podmínky odlišné.

Společnost FACE 4 YOU s.r.o.  

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 1796 e-shop systém banan.cz